Polityka prywatności Zoo Festiwal

 1. CSMPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 59, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000789687, NIP 5833358314 (dalej: „Administrator”), szanuje prywatność i dokłada wszelkich starań by chronić zbierane i przetwarzane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@zoofestiwal.pl.
 3. Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych, ponieważ nie ma takiego obowiązku.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa polskiego oraz przepisami RODO.
 5. Podstawami przetwarzania danych osobowych są:
 6. wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. realizacja celów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu.
 9. Na podstawie właściwych przepisów RODO mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i danych osobowych swoich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO,
 11. Strona internetowa ZOO Festiwal gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających i korzystających z niej. Zebrane w ten sposób informacje służą okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności strony internetowej ZOO Festiwal.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).
 13. Z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, dane osobowe nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego. 
 14. Strona internetowa ZOO Festiwal wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Pliki cookies”  dostępnym na stronie ZOO Festiwal. 
 15. Strona internetowa ZOO Festiwal może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www., Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie CSMPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku
 16. Rozwój strony internetowej ZOO Fesiwal, działalności gospodarczej Administratora, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie CSMPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku, w zakładce „Polityka prywatności”.